Обов’язки студента щодо військового обліку

До уваги студентів, які є військовозобов’язаними або призовниками:

 1. 1. Військовозобов’язані та призовники зобов’язані дотримуватися Правил військового обліку призовників і військовозобов’язаних.
 2. 2. Військовозобов’язані та призовники зобов’язані перебувати на обліку у військових комісаріатах за місцем проживання. Окрім того, військовий облік призовників і військовозобов'язаних здійснюється за місцем навчання.
 3. 3. Зарахування на військовий облік за місцем навчання здійснюється автоматично, на підставі поданих при вступі військово-облікових документів (посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення замість військового квитка).
 4. 4. Для учасників формаційної програми, що проживають у Колегіумі УКУ, зміна реєстрації місця проживання не вимагається.
 5. 5. Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов’язані особисто подавати щороку до 1 жовтня в центри комплектування та соціальної підтримки (військкомати) довідку, що підтверджує їх право на відстрочку. Для отримання довідки необхідно звернутися до відділу студентської документації (корпус за адресою: вул. Іл. Свєнціцького, 17, каб. 201, внутр. тел. 3145).
.

Примітка: Відповідно до статті 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»:

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:
 • у закладах загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
 • у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;
 • у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного ступеня освіти;
 • у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;
 • в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.
 • Відстрочка від призову на строкову військову службу також надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.
Мають право на відстрочку:
 1. 1. Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у закладах освіти інших держав;
 2. 2. Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки, реалізують право на академічну мобільність, а також які поновлені у закладі вищої освіти, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають;
 3. 3. У разі переведення призовників, які навчаються у закладах вищої чи фахової передвищої освіти з денною формою навчання, для навчання в інший заклад вищої чи фахової передвищої освіти із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається
 4. 4. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:
 • педагогічним працівникам, які здобули вищу освіту, основним місцем роботи яких є заклади загальної середньої освіти, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю, священнослужителям,
 • які закінчили заклади вищої або середньої духовної освіти і займають посаду в релігійних організаціях, що діють на основі статуту (положення), зареєстрованого у встановленому порядку, - на час виконання обов’язків священнослужителя,
 • особам, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук)/доктора мистецтв або доктора наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за галузями знань (науки)/мистецтв, за якими присуджено науковий/освітньо-творчий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;

Не втрачають право на відстрочку:

громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров'я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами (батьки, дружина, діти, рідні брати, сестри, дід, баба);

призовники, які навчаються у закладах вищої освіти з денною формою навчання, та переведені для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання.

Додаткову інформацію можна отримати, ознайомившись з інформаційними матеріалами:

 • - з питань військового обліку (файл Inform_1.doc),
 • - з питань військового обов’язку, військової служби у разі призову на строкову службу або призову за мобілізацією (файл Inform_2.doc),

а також, у відповідальних за військовий облік працівників:

 • в працівника відділу студентської документації - Руслан Чікалін (корпус за адресою: вул. Іл. Свєнціцького, 17, каб. 201, внутр. тел. 3145, e-mail: [email protected])
 • в працівника відділу управління персоналом - Неоніла Островська (корпус за адресою: вул. Іл. Свєнціцького, 17, каб. 212, внутр. тел. 3159, e-mail: [email protected])